Το Αίμα Εινε Ζωη

Η μεγάλη αγάπη του Παντοκράτορος για τον άνθρωπο, είχε αποδηχθεί απ την αρχήν με την αγάπη του προς τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα που τους είχε χαριση ζωή χωρίς ανυσηχεια, ζητώντας μόνο υπακοή και πιστη.
Το ιδιο ζήτησε και απο τους γιους του Ισραήλ, όταν τους πήρε δια των θαμάτων του, μέσα απο τον δεσμό της Αίγυπτου μετα απο τετρακόσια τριάντα χρονια σκλαβιάς, με σκοπό να δημιουργηση ενα έθνος αγιο οπου οι άνθρωποι θα τον υπάκουαν και θα τηρούσαν τοις εντολές και τα διατάγματα του. Και αυτος που εινε ικανος να προβλέπει τα πάντα, τους έδωσε οχι μόνον την γη με τα καλύτερα αγαθά, αλλά επιπλέον κάτι το πολύ πιο πολύτιμο, τους έδωσε το μέσον που θα μπορούσαν να χρεισημοποιουν μπροστά στην σκηνή του μαρτυρίου, ούτως ωστε να δυνατε Αυτος να συνχωρη τοις αμαρτίες τους, και έτσι να μπορούν να βρουν την γέφυρα που θα καλυβε το χάσμα ματαξυ της γης και την Βασιλεια των ουρανίων, ούτως ωστε μετα απ αυτήν την ζωή, να απολαύσουν και την αιώνια ζωή. Και αυτο το μέσον ήταν το αίμα απ της θυσίες των ζώων. Δηλαδή, τόσο πολύ τους αγαπούσε, ούτως ωστε καταδέχτηκε Ο Τέλειος Θεος να δεχτή την ζωή των ζώων (το αίμα), ως αντάλλαγμα για την ζωή των ανθρώπων. Πρόσεξε τι είπε στον Μωυσή, και ιδιαίτερα στο χωριο 11:
“7. Και δεν θέλουσι θυσιάσει πλέον τας θυσίας αυτών εις τους δαίμονας, κατόπιν των οποίων αυτοί πορνεύουσι· τούτο θέλει είσθαι εις αυτούς νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς αυτών.
8. Και θέλεις ειπεί προς αυτούς, Όστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παροικούντων μεταξύ σας προσφέρη ολοκαύτωμα ή θυσίαν,
9. και εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου δεν φέρη αυτό, διά να προσφέρη αυτό προς τον Κύριον, θέλει εξολοθρευθή ο άνθρωπος εκείνος εκ μέσου του λαού αυτού.
10. Και όστις άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παροικούντων μεταξύ σας φάγη οιονδήποτε αίμα, θέλω στήσει το πρόσωπόν μου εναντίον εκείνης της ψυχής ήτις τρώγει το αίμα, και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής·
11. διότι η ζωή της σαρκός είναι εν τω αίματι, και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς, διά να κάμνητε εξιλέωσιν υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου· διότι το αίμα τούτο κάμνει εξιλασμόν υπέρ της ψυχής“ (Λευιτικον 17:7-11).

Το αίμα όμως απ της θυσίες των τράγων και των ταύρων που οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην σωτηρία των ψυχών τους, άπρεπε να επαναλαμβάνεται συχνά, δεν ήταν παντοτινο, αλλά προσωρινο, διότι απ την αρχή της κτήσεως Ο Αγιος Θεος είχε προβλέψει για κάτι το πολύ πιο καλύτερο, μια θυσία παντοτινή, χωρίς να χρειάζεται επαναληψει. Αυτο όμως θα μπορούσε να επιτευχη μόνον με μια πανάγια θυσία και δια μεσου παναγίου αιματως. Αλλά, ήταν δυνατόν να βρεθεί πανάγιο αίμα μεταξύ των ανθρώπων; Αδύνατον. Είχε όμως Ο Θεος την τέλεια λύση που ήταν και εξακολουθη να εινε το αποτέλεσμα της μεγάλης του αγάπης, οπως διαβάζουμε στην Αγια Γραφή: ”Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον“ (Ιωάννην 3:16).
Έτσι, το Αγιον αίμα του Ιησού Χριστου που χύθηκε επάνω στο Σταυρό πάνω απο δυο χιλιάδες χρονια, δίνη ζωή σε ολους οσους πιστεύουν εις αυτον, τον Υιον του Υψίστου. Αυτος, έδωσε το αίμα του, την ζωή του, για να εχουμε εμείς ζωή. Αμην.

By Gregory M. Doublas
email: gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.