Δια Πίστεως

Το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου είναι πολύ σπουδαίο, δηλαδή το πως θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Aυτο είναι θέμα ζωής και θανάτου, και το μέρος που θα μπορούσαμε να βρούμε την σωστή απάντηση σε αυτο το θέμα δεν είναι η εκάστοτε γνώμη του κάθε ανθρώπου, αλλά η αθάνατη πηγή των αιωνίων Λογων του Θεού· η Αγια Γραφή.

Προσωπικός γνωρίζω πολλούς μέσα στην εκκλησία, που πιστεύουν οτι οι καλες πράξεις δηλ. να είμαστε καλοι άνθρωποι, αρκούν να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, παραμερίζοντας τελείως την μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστου επάνω στον Σταυρό, και το Πανάγιο αίμα του που έχυσε για μας.

Εύχομαι τα λογια του αποστόλου Παύλου να μας ξυπνήσουν και να γνωρίσουμε την αλήθεια γι’ αυτο το σπουδαιότατο θέμα· “εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχί εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος” (Γαλατας 2·16).

Και συνεχιζη ο μέγας απόστολος· “Δεν αθετώ την χάριν του Θεούc διότι αν η δικαίωσης γίνεται διά του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτην απέθανε” (Γαλατας 2·21).

Αρα λοιπόν, η πιστη μας εις τον Ιησού Χριστο, και μόνο αυτή μας φέρνει αυτο το μεγάλο δώρο του Θεού· την σωτηρία.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.