Για Την Αιωνία Ζωή

Έγραψε ο απόστολος Παύλος λογια που οδηγούν στην αιωνία ζωή: “… Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Οτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Kύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς Αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, θελεις σωθή. Καρδίᾳ γὰρ πιστεύει τις εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. Λέγει γὰρ ἡ γραφή, πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ Αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται” (Προς Ρωμαιους 10:8-11).

Τα λογια αυτά, “Ότι εάν ομολογήση εν τω στόματι σου τον Κύριον Ιησού” σημαίνουν να μη ντραπούμε να πούμε σε οσους μας οδηγείση ο Κυριος ότι πιστεύουμε στον Κυριο Ιησού Χριστο, ότι Αυτος είναι ο Θεος μας, και ότι Αυτος είναι η μoνι Οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή όπως και μας διδάσκει η Αγια Γραφη η στο Ευαγγέλιον του αποστόλου Ιωαννου (Κατά Ιωαννου 14:6).  Και δεύτερο, “και πιστεύσης εν τη καρδία σου”, σημαίνει η πιστη μας πρέπει να είναι αληθινή, να πιστεύουμε με ολη μας την καρδιά στον Κυριο Ιησου Χριστο, διότι ο Θεος είναι καρδιογνώστης. Αμήν.

Τελευταίοι Καιροί

Έγραψε ο απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, αποκαλύπτοντας την συμπεριφορά  των ανθρώπων κατά τους τελευταίους καιρούς: “Γινωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχαταις ημεραις θέλουσιν έλθει καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφανται, ακρατεις, ανήμεροι, αφιλαγαθοι, προδοται, προπετείς, τετυφωμενοι, φιλήδονοι μάλλον παρα φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφην ευσέβειας, ηρνημενοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε” (Προς Τιμοθεον Β 3:1-5).

Εχουμε μήπως φθάσει κοντά προς  τους ‘τελευταίους καιρούς;‘ Διότι πολλά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, είναι ολοφάνερα σε πολλούς ανθρώπους αυτόν τον καιρο. 

Προσεύχομαι να μας χαρίσει ο Κυριος το έλεος Αυτου, και την δύναμη ώστε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, και να μπορέσουμε με την βοήθεια του Θεου, να ακολουθήσουμε τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αμήν.

Πειρασμοί της ζωής

Πολλές φορές εχω ακούσει κάποιον να λέει, γιατί αντιμετωπίζω τόσους πειρασμούς στην ζωή μου, η γιατί δεν απομακρύνει ο Θεος τους πειρασμούς;

Η απάντηση είναι ότι σε αυτήν την ζωή ολοι οι άνθρωποι πειράζονται όπως μαθαίνουμε απ την Αγια Γραφη που μας λέει, ‘πειρασμός δεν σας κατέλαβε ειμή ανθρώπινος, πιστος όμως ο Θεος όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθητε υπερ την δύναμιν σας …’  (Προς Κορινθίους Α 10:13).

Οσον αφορά το γιατί ο Θεος δεν απομακρύνει τους πειρασμούς από εμάς, εγώ θα απαντούσα ως εξεις, ο μονος τρόπος με τον οποίο ο Θεος Ο Παντοδύναμος, θα μπορούσε να αφαιρέσει τους πειρασμούς από εμάς είναι να μας πάρει απ αυτήν την ζωή, διότι καθόσον ήμαστε εδώ,  ο εχθρός της πίστεως μας, ο διάβολος, θα συνεχίζει να παίζει με το μυαλό μας, βάζοντας σκέψεις που είναι αντίθετες στο θέλημα του Κυριου. Αλλα, αν και ο εχθρός βάζει αυτές τοις σκέψεις να μας πειράξει, εμείς εχουμε την δύναμη να αντισταθούμε, υπομένοντας με την δύναμη που μας δίνει Ο Κυριος, γι αυτό έγραψε και ο αγιος Ιάκωβος λέγοντας, ‘Μακάριος ο ανθρωπoς όστις υπομένει πειρασμόν, διότι αφού δοκιμασθη, θέλει λάβει τον στέφανο της ζωής τον οποίον υπεσχέθη Ο Κυριος εις τους αγαπώντας Αυτόν. Μηδεις πειραζομενος ας λεγη ότι από του Θεου πειράζομαι, διότι Ο Θεος είναι απειραστος κακων και Αυτος ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπο της ιδίας αυτου επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος…‘ (Ιακώβου 3:12-14).

Ο Θεος μας έδωσε την ελευθερία να μπορούμε να διαλέγουμε μόνοι μας, ανα πασα στιγμή, τι είδους απoφασεις θα πάρουμε και ποιον δρόμο τελικά θα ακολουθήσουμε. Ο Κυριος απαιτεί πειθαρχεία, και η ευθύνη του αποτελέσματος των κάθε πειρασμών που όταν αφεθούν καταλήγουν σε επιθυμίες, πέφτει σε εμάς, γι αυτό και η Αγια Γραφη μας λέει,  ‘στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδος η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν‘  (Κατά Ματθαίου 7.14).

Αρα, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το θέμα των πειρασμών. Αμην.

Where Is Hope?

A couple of days ago, I read in the local paper the following: “the United States economy came to screeching halt,” and this according to the story, is the result of the coronavirus pandemic. During the last few days, millions of workers had lost their jobs. Also, according to reports, as of March 12, 2020, the US stock market has lost 11.5 trillion dollars in capitalization after multiple drops since peaking on February 19, 2020.

But how is that possible for an economy with a GDP of approximately 22 trillion dollars, and with such an impressive performance as reported by the US Bureau of Labor Statistics that at the end of February 2020, had an unemployment rate of 3.5 percent, and an employment increase of 273,000?

To me that’s amazing how quickly things that seem so mighty, that we put so much of our trust on them, such as the US economy and the US stock market, can lose so much, and so quickly, of their worthiness and all of this, because of a virus. Truly amazing.

And so, what is there in this world that we could possibly place our trust, be secured, and hope that in the future there will be jobs, prosperity and most importantly peace in people’s hearts? What is there in this world that we can depend upon for those important things? A particular type of government, a strong economy, or a particular leader? Nothing, it’s all temporary.

But we can trust in God, the Creator of all things, who is forever and will never change as we read in the Bible, “For I am the LORD, I change not …” (Malachi 3:6). And the Almighty God has made available to us His peace and everything we need through His Holy Son Jesus. God’s peace brings rejoicing and hope in the heart of a man, even in the midst of the worst catastrophe. Therefore, we can depend on God for everything we need.

Having the Lord Jesus Christ, our “true God” as the apostle John wrote (I John 5:20) in our life will bring peace, security and hope, because we know by faith, He has every situation we encounter in His hands.

If He is not in your life, please know that He will come only if you allow Him. Contrary to what many may believe, He doesn’t require anything in particular from us, but that only we open our heart and life to Him, and to believe with all our might, that He is the Son of God whom the Father had raised from the dead.

The Lord Jesus spoke the following words of profound importance to the apostle John that we can read in the book of Revelation where it says, “Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.”  (Revelation 3:20). From personal experience, I found these words to be absolutely true.

This door the Lord is referring to, is your heart, and only you can open it. If you do, He will come and fill you with His presence as He has promised. Talk to Him today through prayer and invite Him in your life. The Lord Jesus is a Living person, He can hear you. Not only He will give you hope during these difficult times, but also we need to remember, He is the only Way to eternal life (John 14:6).

So, talk to Him about what you are going through and invite Him in your life today, because we don’t know what may happen tomorrow.  Amen.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2020 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Το Μεγαλείο Του Ιησού Χριστου

Στους στίχους της Αγιας Γραφης, Προς Κολοσσαεις 1:12-20, ο Απόστολος Παύλος μας έδωσε την μεγάλη τιμή να γνωρίσουμε ένα από τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανων, το μυστήριο της συναυτουργίας και σπουδαιότητας του Υιού του Θεου, του Κυριου ημών Ιησού Χριστου, του Θεου ημών. Αν και θα διαβάσουμε παρακάτω αυτήν την αλήθεια, είναι σπουδαίο να τονίσουμε τα εξεις:

  1. Η απολύτρωση και η άφεση των αμαρτιών μας, γίνεται μόνο δια του Αγιου αίματος που έχυσε στον σταυρό. Δεν υπάρχει σωτηρία δια κανενός αλλου ονόματος (Πράξεις των Αποστόλων 4:12).
  2. Δια μέσου του Ιησού Χριστου, του Λογου του Θεου, εκτισθησαν τα πάντα, τα ορατά και τα αόρατα.
  3. Δια του Ιησού Χριστου συντηρούνται τα πάντα, ορατά και αόρατα.

Αυτο σημαίνει ότι στα χερια του Κυριου Ιησού βρίσκονται τα πάντα. Αρα, Αυτος εχει την λύση για όλα ότι μας απασχολούν.

  1. Αυτος και μόνο είναι η κεφαλή της εκκλησίας η οποία αποτελείται από αυτούς που έχουν την πιστη τους και την ελπίδα τους εις Αυτόν.

Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια βρίσκεται στα παρακάτω Λογια του Θεου που έγραψε ο φωτισμένος δια του Αγιου Πνεύματος Απόστολος Παύλος:

“Μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί, όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού.
Εις τον οποίον (Ιησού Χριστο) έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών. Οστις είναι εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι’ αυτού (δια του Χριστου), εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι. Τα πάντα δι’ αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν.
Και αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι’ αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας, όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα, διότι εν αυτώ ηυδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήση παν το πλήρωμα, και δι’ αυτού να συνδιαλλάξη τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού, δι’ αυτού, είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς,” (Προς Κολοσσαεις 1:12-20).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2020 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.