Aπολύτρωση μόνο δια πίστεως

O απόστολος Πούλος έγραψε, “επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν του Θεού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού” (Ρωμαίους 3:23, 24).

Και συνεχίζει, ” Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου” (Ρωμαίους 3:28).

Τα έργα του νόμου, είναι οι καλες πράξεις που κάνουμε η να προσπαθούμε να είμαστε “καλοί άνθρωποι”, αλλά χωρίς πιστη στον Ιησού Χριστο, ποτέ δεν θα μπορέσουν οι καλες πράξεις να μας καθαρίσουν απ’ τις αμαρτίες μας ώστε να μας δεχτεί  Ο Πανάγιος και τέλειος Θεος  αν δεν εχουμαι πιστη στον Κυριο Ιησού. Διότι το αίμα που ο Χριστος έχυσε στον σταυρό, δια πίστεως μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία οπως έγραψε και ο απόστολος Ιωάννης, “… το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας” (1 Ιωάννη 1:7).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Justified Only Through Faith

The apostle Paul wrote, “For all have sinned, and come short of the glory of God; Being justified without any cost by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus” (Romans 3:23, 24).

And he continued, “Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law (good works)” (Romans 3:28).

The deeds of the law, are the good things we may possibly do to benefit our fellow men in this life, or to try to be “good men.” But doing good things will never cleans us from our sins so that we may be justified and be accepted by the Holy and absolutely perfect God. We are cleansed from sin and become justified before God only through the blood of the Lord Jesus which He shed on the cross, as the apostle John wrote, “… and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin” (1 John 1:7).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Mη Aνταποδίδης Kακό Aντί Kακού

Πολλές φορές στη ζωή μας εχουμε αντικρίσει κακή ματαχειρηση από τους συνανθρώπους μας χωρίς να εχουμε κάνει κακο, και αυτο οπως δηποτε θα συνεχιστή μέχρι την στιγμή που θα φύγουμε απ’ αυτήν την ζωή. Αυτές οι αντίθετες πράξεις όμως που αντιμετωπίζουμε από τους συνανθρώπους μας, πολλές φορές μας σπρώχνουν και εμάς να αντιδράσουμε και να ανταποδώσουμε “κακό αντί κακού.” Αν είναι δυνατόν να χτυπήσουμε πιο δυνατά.

Ο Αγιος Θεος μας όμως, δια μέσου των αγιων αποστόλων και των προφητών του, μας καθοδηγεί στη ζωή και ιδιαίτερα, σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του, αλλά και συγχρόνως, μας δίδει και κουράγιο όταν μαθενουμε οτι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του.

Ο Παντογνώστης Κύριος δια μέσου του αποστόλου Παύλου, μας λέει τα εξεις για αυτές τις περιστάσεις, “17. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού· προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων· 18. Eι δυνατόν, όσον το αφ’ υμών ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων. 19. Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή· διότι είναι γεγραμμένον· εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος. 20. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν· διότι πράττων τούτο θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. 21 Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν” (Ρωμαιους 12:17-21).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Born Again

As a response to a question by Nicodemus, a ruler of the Jews, “Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother’s womb, and be born? Jesus answered, truly, truly, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God” (John 3:3-5).

In his epistle to Galatians, the apostle Paul wrote, “For in Christ Jesus neither circumcision (Jew) means anything, nor uncircumcision (Gentile), but a new creature (Galatians 6:15).
The words “new creature” mean a changed person.

To be born of water indicates the importance of baptism. Christians must be baptized. But the process of change to be a new creature truly begins when the Holy Spirit enters into a person’s life and that happens only when we believe (faith) with all our heart that Jesus is the Son of God whom God has raised from the dead, when we live a life of obedience to His Word, and when we make Him the most important person in our life. That’s when this change begins in a person. We cannot change ourselves, the Holy Spirit only is able to make the change in us.

If your life hasn’t changed or if people who know you didn’t say something like, “you have changed”, that would be because you have not opened yet your heart and all the areas of your life to the Lord Jesus, to make Him the most important person in everything that pertains to you. The life of a born again person, shows this change, and a desire for the things of God. Without this change or becoming a new creature, we cannot enter into the Kingdom of heaven.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

 

 

 

Το μίσoς καταστρέφει

Πάντα θα υπάρχουν αδικίες σε αυτόν τον κόσμο αλλά αυτο που είναι σπουδαίο είναι οτι πρέπει να συγχωρούμε αυτούς που μας αδικούν και επιπλέον, να τους φερoμασται με καλοσύνη. Ο Κύριος Ιησούς είπε τα εξεις πάνω σε αυτο το θέμα, “πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες: καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς” (Λουκα  6·35).  Και από το Ευαγγέλιον του αποστόλου Μάρκου μαθενουμε, “καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν” (Μάρκου 11·25).

Αρα, από θρησκευτικής απόψεως, είναι πολύ σπουδαίο να συγχωρούμε. Υπαρχη όμως και κάτι αλλο που πρέπει να θυμόμαστε και αυτο είναι η υγεία μας. Όταν δεν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, ο θυμός και το μίσoς γεμίζουν την καρδιά μας, αλλά το μίσoς είναι αυτο που κάνει την ζυμια στην υγεία, διότι είναι οπως το οξύ που καραστρεφη το δοχείο που το περιέχει.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

How Do We Pray

In the Gospel of Mathew, we read that after Jesus fed the five thousand, He send them away and He went alone into a mountain to pray (Mathew 14:23). But throughout the four Gospels, we read that the Lord has done this many times, and this of course shows us the importance of prayer.

Prayer allows us to communicate with God, it is our private time with Him where we have the opportunity to thank Him and to praise Him. To pray for the needs of people we know, for the needs of our family and for ourselves. Through prayer we receive strength, direction and the revelation of His will for our lives. The more time we spend on our knees in prayer, seeking His will, the more we get to know Him, just as we read in the book of Jeremiah where we read, “And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart” (Jeremiah 29:13).

And how should we pray? In Matthew 6:7, we read the Lord’s own words as to how we ought to pray. He said, “but when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking”. Therefore, we should pray without repeating and with as few words as possible for it says “much speaking” is not for believers, because our heavenly Father knows what we need before even we open our mouth.

But how do we approach God in order to pray effectively, in a way that would please Him? We ought to approach our heavenly Father in the same way we approach our earthly father’s for seek their help. We don’t go to our uncle first to ask him to speak to our father on our behalf. But instead, we go directly to our father to talk to him about what we need. Likewise, our Heavenly Father who created everything including the concept of relationships, wants to hear directly from us. God did not allow any room for any ambassadors to exist between Him and us, except one person: His Holy Son Jesus. The Anointed of the Father. And here is the truth of the Gospel. When Philip asked Jesus, “how can we know the way?” He told him: “I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me” (John 14:6).
So, there is no other way to the throne of God but only through Jesus!

If according to Scripture Jesus is the ONLY way to God (John 14:6), why have so many people invented alternative ways in order to reach God? Have they not read what the apostle Paul wrote in his first epistle to Timothy, “For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus” (I Timothy 2:5). Therefore, Jesus is the ONLY way to God, period!  Also, when Peter healed the lame man who lay at the gate of the temple, he said, “… in the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk” (Acts 3:6). We see that Peter did not invoke another person’s name, but only the name of the Holy Son of God, because there is power only in the name of Jesus in whose hands God has given everything that is in heaven and on earth according to Matthew 28:18.

The truth of the Gospel is that the Lord Jesus had suffered and died on the Cross not only to free us from our sins, but also to provide us with the way to the throne of Grace. When we attempt to use “other” ways to reach God, our actions show that we don’t trust in Jesus, and therefore, we seek another way. I heard a clergyman once say, “I am not worthy to pay to Jesus”, and that’s why this man was invoking another person’s name. This all shows that many fellow Christians are truly ignorant of the true meaning of His great and holy sacrifice on the Cross, and this ignorance is the result of lack of spiritual knowledge which in turn has led to the spiritual confusion and to Luke-warmness in the life of today’s Church.

We need to pray that the Lord will open the eyes and understanding of our fellow Christian brethren to the truth that is found in the Living Gospel of our Lord Jesus Chirst.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.