Σε στιγμές θλίψεως βρίσκουμε ελπίδα

Τα λογια του αγίου αποστόλου Παύλου εμπνευσμένα από το Πνεύμα το Άγιον, γεμάτα ζωή και ελπίδα, διαβάζουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας προτού θάψουμε τους νεκρούς μας.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές  της ζωής, τα λογια αυτά του Κυρίου μας θυμίζουν την αιώνια ζωή, την  δια πίστεως εις τον Κυριο Ιησού Χριστό, που ακολουθά μετα τον θάνατο. Αυτά μας δίνουν ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε γνωρίζοντας οτι παλι θα συναντηθούμε με τους αγαπητούς μας που έφυγαν.   Διαβάζουμε λοιπόν:

‘’Δεν θέλω δε να αγνοήτε αδελφοί, περί των κεκοιμημένων (αυτοί που πέθαναν), διά να μη λυπήστε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.  Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους” (Θεσσαλονικεις Α 4:13-18).  Αμην.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Aπολύτρωση μόνο δια πίστεως

O απόστολος Πούλος έγραψε, “επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν του Θεού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού” (Ρωμαίους 3:23, 24).

Και συνεχίζει, ” Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου” (Ρωμαίους 3:28).

Τα έργα του νόμου, είναι οι καλες πράξεις που κάνουμε η να προσπαθούμε να είμαστε “καλοί άνθρωποι”, αλλά χωρίς πιστη στον Ιησού Χριστο, ποτέ δεν θα μπορέσουν οι καλες πράξεις να μας καθαρίσουν απ’ τις αμαρτίες μας ώστε να μας δεχτεί  Ο Πανάγιος και τέλειος Θεος  αν δεν εχουμαι πιστη στον Κυριο Ιησού. Διότι το αίμα που ο Χριστος έχυσε στον σταυρό, δια πίστεως μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία οπως έγραψε και ο απόστολος Ιωάννης, “… το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας” (1 Ιωάννη 1:7).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Justified Only Through Faith

The apostle Paul wrote, “For all have sinned, and come short of the glory of God; Being justified without any cost by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus” (Romans 3:23, 24).

And he continued, “Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law (good works)” (Romans 3:28).

The deeds of the law, are the good things we may possibly do to benefit our fellow men in this life, or to try to be “good men.” But doing good things will never cleans us from our sins so that we may be justified and be accepted by the Holy and absolutely perfect God. We are cleansed from sin and become justified before God only through the blood of the Lord Jesus which He shed on the cross, as the apostle John wrote, “… and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin” (1 John 1:7).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Mη Aνταποδίδης Kακό Aντί Kακού

Πολλές φορές στη ζωή μας εχουμε αντικρίσει κακή ματαχειρηση από τους συνανθρώπους μας χωρίς να εχουμε κάνει κακο, και αυτο οπως δηποτε θα συνεχιστή μέχρι την στιγμή που θα φύγουμε απ’ αυτήν την ζωή. Αυτές οι αντίθετες πράξεις όμως που αντιμετωπίζουμε από τους συνανθρώπους μας, πολλές φορές μας σπρώχνουν και εμάς να αντιδράσουμε και να ανταποδώσουμε “κακό αντί κακού.” Αν είναι δυνατόν να χτυπήσουμε πιο δυνατά.

Ο Αγιος Θεος μας όμως, δια μέσου των αγιων αποστόλων και των προφητών του, μας καθοδηγεί στη ζωή και ιδιαίτερα, σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής, ώστε να γνωρίζουμε το θέλημα του, αλλά και συγχρόνως, μας δίδει και κουράγιο όταν μαθενουμε οτι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του.

Ο Παντογνώστης Κύριος δια μέσου του αποστόλου Παύλου, μας λέει τα εξεις για αυτές τις περιστάσεις, “17. Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού· προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων· 18. Eι δυνατόν, όσον το αφ’ υμών ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων. 19. Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή· διότι είναι γεγραμμένον· εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος. 20. Εάν λοιπόν πεινά ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν· διότι πράττων τούτο θέλεις σωρεύσει άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. 21 Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν” (Ρωμαιους 12:17-21).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Born Again

As a response to a question by Nicodemus, a ruler of the Jews, “Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother’s womb, and be born? Jesus answered, truly, truly, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God” (John 3:3-5).

In his epistle to Galatians, the apostle Paul wrote, “For in Christ Jesus neither circumcision (Jew) means anything, nor uncircumcision (Gentile), but a new creature (Galatians 6:15).
The words “new creature” mean a changed person.

To be born of water indicates the importance of baptism. Christians must be baptized. But the process of change to be a new creature truly begins when the Holy Spirit enters into a person’s life and that happens only when we believe (faith) with all our heart that Jesus is the Son of God whom God has raised from the dead, when we live a life of obedience to His Word, and when we make Him the most important person in our life. That’s when this change begins in a person. We cannot change ourselves, the Holy Spirit only is able to make the change in us.

If your life hasn’t changed or if people who know you didn’t say something like, “you have changed”, that would be because you have not opened yet your heart and all the areas of your life to the Lord Jesus, to make Him the most important person in everything that pertains to you. The life of a born again person, shows this change, and a desire for the things of God. Without this change or becoming a new creature, we cannot enter into the Kingdom of heaven.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

 

 

 

Visual Verse of the Day

“He only is my rock and my salvation, my stronghold; I shall not be greatly shaken.” Psalm 62:2

Daily Bible verse

Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.

Recent Comments