Για Την Αιώνιο Ζωή/About eternal life

Εις το Κατά Λουκαν Ευαγγέλιον, διαβαζουμε την ερώτηση ενoς διαβασμένου ανθρώπου της εποχής εκείνης  προς τον Κυριο Ιησού. Η ερώτηση του είχε σχέση με την αιώνιο ζωή, κάτι που πρέπει ολους μας να μας απασχολεί, γνωρίζοντας ποσο προσωρινή είναι η σημερινή μας ζωή, και φυσικά ο Κυριος του έδωσε την απάντηση:

“Και ιδού, νομικός τις εσηκώθη πειράζων αυτόν και λέγων· Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον;
Ο δε είπε προς αυτόν· Εν τω νόμο τι είναι γεγραμμένον; πως αναγιγνώσκεις;
Ο δε αποκριθείς είπε· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν.

Είπε δε προς αυτόν· Ορθώς απεκρίθης· τούτο κάμνε και θέλεις ζήσει” (Κατά Λουκαν 10:25-28).

Σύντομη αλλα πολύ σπουδαία η απάντηση του Κυριου, πολύ μεγάλης σημασίας.

 

In the Gospel of Luke, we read where an educated man of that time, a lawyer, asked the Lord Jesus a question regarding the eternal life. He asked, what is it that he would have to do to gain eternal life. Well, that’s something we all have to be thinking about knowing how temporary this life is. And of course the Lord gave the right answer. Here is the story:
“And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?

He said unto him, what is written in the law? How readest thou?

And he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbor as thyself.

And He said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live” (Luke 10:25-28).

The Lord Jesus gave this man a very short answer, but extraordinarily important.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2020 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Δια Πίστεως

Το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου είναι πολύ σπουδαίο, δηλαδή το πως θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Aυτο είναι θέμα ζωής και θανάτου, και το μέρος που θα μπορούσαμε να βρούμε την σωστή απάντηση σε αυτο το θέμα δεν είναι η εκάστοτε γνώμη του κάθε ανθρώπου, αλλά η αθάνατη πηγή των αιωνίων Λογων του Θεού· η Αγια Γραφή.

Προσωπικός γνωρίζω πολλούς μέσα στην εκκλησία, που πιστεύουν οτι οι καλες πράξεις δηλ. να είμαστε καλοι άνθρωποι, αρκούν να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, παραμερίζοντας τελείως την μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστου επάνω στον Σταυρό, και το Πανάγιο αίμα του που έχυσε για μας.

Εύχομαι τα λογια του αποστόλου Παύλου να μας ξυπνήσουν και να γνωρίσουμε την αλήθεια γι’ αυτο το σπουδαιότατο θέμα· “εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχί εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος” (Γαλατας 2·16).

Και συνεχιζη ο μέγας απόστολος· “Δεν αθετώ την χάριν του Θεούc διότι αν η δικαίωσης γίνεται διά του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτην απέθανε” (Γαλατας 2·21).

Αρα λοιπόν, η πιστη μας εις τον Ιησού Χριστο, και μόνο αυτή μας φέρνει αυτο το μεγάλο δώρο του Θεού· την σωτηρία.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

In time of sorrow, we find hope:

The words of the apostle Paul, given by the Holy Spirit of God, that are filled with life and hope, is what we read in our Orthodox Churches before we burry our dead.

During those difficult times in our lives, these words of God remind us of the eternal life (given to those who believe in Jesus Christ), that follows after our passing from here. Through these words, we find hope and courage to continue knowing that one day, we will meet again with our beloved relatives and friends who left us. And so we read:

“13 But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. 14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. 15 For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: 17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. 18 Wherefore comfort one another with these words” (1 Thessalonians 4:13-18). Amen.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Σε στιγμές θλίψεως βρίσκουμε ελπίδα

Τα λογια του αγίου αποστόλου Παύλου εμπνευσμένα από το Πνεύμα το Άγιον, γεμάτα ζωή και ελπίδα, διαβάζουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας προτού θάψουμε τους νεκρούς μας.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές  της ζωής, τα λογια αυτά του Κυρίου μας θυμίζουν την αιώνια ζωή, την  δια πίστεως εις τον Κυριο Ιησού Χριστό, που ακολουθά μετα τον θάνατο. Αυτά μας δίνουν ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε γνωρίζοντας οτι παλι θα συναντηθούμε με τους αγαπητούς μας που έφυγαν.   Διαβάζουμε λοιπόν:

‘’Δεν θέλω δε να αγνοήτε αδελφοί, περί των κεκοιμημένων (αυτοί που πέθαναν), διά να μη λυπήστε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.  Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους” (Θεσσαλονικεις Α 4:13-18).  Αμην.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Aπολύτρωση μόνο δια πίστεως

O απόστολος Πούλος έγραψε, “επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν του Θεού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού” (Ρωμαίους 3:23, 24).

Και συνεχίζει, ” Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου” (Ρωμαίους 3:28).

Τα έργα του νόμου, είναι οι καλες πράξεις που κάνουμε η να προσπαθούμε να είμαστε “καλοί άνθρωποι”, αλλά χωρίς πιστη στον Ιησού Χριστο, ποτέ δεν θα μπορέσουν οι καλες πράξεις να μας καθαρίσουν απ’ τις αμαρτίες μας ώστε να μας δεχτεί  Ο Πανάγιος και τέλειος Θεος  αν δεν εχουμαι πιστη στον Κυριο Ιησού. Διότι το αίμα που ο Χριστος έχυσε στον σταυρό, δια πίστεως μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία οπως έγραψε και ο απόστολος Ιωάννης, “… το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας” (1 Ιωάννη 1:7).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.

Visual Verse of the Day

"God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose..." Romans 8:2

Daily Bible verse

Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.

Recent Comments