Εις το Κατά Λουκαν Ευαγγέλιον, διαβαζουμε την ερώτηση ενoς διαβασμένου ανθρώπου της εποχής εκείνης  προς τον Κυριο Ιησού. Η ερώτηση του είχε σχέση με την αιώνιο ζωή, κάτι που πρέπει ολους μας να μας απασχολεί, γνωρίζοντας ποσο προσωρινή είναι η σημερινή μας ζωή, και φυσικά ο Κυριος του έδωσε την απάντηση:

“Και ιδού, νομικός τις εσηκώθη πειράζων αυτόν και λέγων· Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον;
Ο δε είπε προς αυτόν· Εν τω νόμο τι είναι γεγραμμένον; πως αναγιγνώσκεις;
Ο δε αποκριθείς είπε· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, και τον πλησίον σου ως σεαυτόν.

Είπε δε προς αυτόν· Ορθώς απεκρίθης· τούτο κάμνε και θέλεις ζήσει” (Κατά Λουκαν 10:25-28).

Σύντομη αλλα πολύ σπουδαία η απάντηση του Κυριου, πολύ μεγάλης σημασίας.

 

In the Gospel of Luke, we read where an educated man of that time, a lawyer, asked the Lord Jesus a question regarding the eternal life. He asked, what is it that he would have to do to gain eternal life. Well, that’s something we all have to be thinking about knowing how temporary this life is. And of course the Lord gave the right answer. Here is the story:
“And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?

He said unto him, what is written in the law? How readest thou?

And he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbor as thyself.

And He said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live” (Luke 10:25-28).

The Lord Jesus gave this man a very short answer, but extraordinarily important.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2020 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.