Ολες τις γνώσεις και τα πτυχία που τυχών  απέκτησε σπουδάζοντας ο άνθρωπος, και ολη την εμπειρία απ ολα τα χρονια στην εργασία του, μαζί με τους τίτλους, τοις τιμές, τοις αναγνωρίσεις και τοις ψηλές θέσεις και ολα τα υπάρχοντα που απέκτησε δεν ωφελούν σε τίποτα, διότι ο Θεος δεν βλέπει τον άνθρωπο οπως τον βλέπουμε εμείς (δεν είναι προσωποληψία παρά τω Θεώ,  Ρωμαίους 2:11). Ο απόστολος Παύλος μας λέει οτι, απ ολα αυτά που μας ανήκουν σ’αυτη την ζωή, που ολα εινε και προσωρινά, δυο μικρά μέλη του σωματως παίζουν τον κυριο ρόλο στην σωτηρία του ανθρώπου:  Η καρδιά και το στόμα, οπως ακριβώς διαβάζουμε και στην προς Ρωμαίους επιστολή:
“8. Πλησίον σου είναι ο λόγος, εν τω στόματί σου και εν τη καρδία σου· τουτέστιν ο λόγος της πίστεως, τον οποίον κηρύττομεν.
9. Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή·
10. διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν.
11. Διότι λέγει η γραφή· Πας ο πιστεύων επ’ αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή” (Ρωμεους 10:8-11).
Αλλά τι σημενει το: “εαν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν;” Σημενει οτι πρέπει να πης στους συνανθρωπους σου, χωρίς ντροπή και φόβο, οτι πιστεύεις στον Κυριο Ιησού. Και αυτή η πιστη  πρέπει να εινε αληθηνη, απ την καρδιά σου. Αμην.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2018 by Gregory M. Doublas, MBA
P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885