Τα λογια του αγίου αποστόλου Παύλου εμπνευσμένα από το Πνεύμα το Άγιον, γεμάτα ζωή και ελπίδα, διαβάζουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας προτού θάψουμε τους νεκρούς μας.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές  της ζωής, τα λογια αυτά του Κυρίου μας θυμίζουν την αιώνια ζωή, την  δια πίστεως εις τον Κυριο Ιησού Χριστό, που ακολουθά μετα τον θάνατο. Αυτά μας δίνουν ελπίδα και κουράγιο να συνεχίσουμε γνωρίζοντας οτι παλι θα συναντηθούμε με τους αγαπητούς μας που έφυγαν.   Διαβάζουμε λοιπόν:

‘’Δεν θέλω δε να αγνοήτε αδελφοί, περί των κεκοιμημένων (αυτοί που πέθαναν), διά να μη λυπήστε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ αυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.  Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους” (Θεσσαλονικεις Α 4:13-18).  Αμην.

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2019 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.