Στους στίχους της Αγιας Γραφης, Προς Κολοσσαεις 1:12-20, ο Απόστολος Παύλος μας έδωσε την μεγάλη τιμή να γνωρίσουμε ένα από τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανων, το μυστήριο της συναυτουργίας και σπουδαιότητας του Υιού του Θεου, του Κυριου ημών Ιησού Χριστου, του Θεου ημών. Αν και θα διαβάσουμε παρακάτω αυτήν την αλήθεια, είναι σπουδαίο να τονίσουμε τα εξεις:

  1. Η απολύτρωση και η άφεση των αμαρτιών μας, γίνεται μόνο δια του Αγιου αίματος που έχυσε στον σταυρό. Δεν υπάρχει σωτηρία δια κανενός αλλου ονόματος (Πράξεις των Αποστόλων 4:12).
  2. Δια μέσου του Ιησού Χριστου, του Λογου του Θεου, εκτισθησαν τα πάντα, τα ορατά και τα αόρατα.
  3. Δια του Ιησού Χριστου συντηρούνται τα πάντα, ορατά και αόρατα.

Αυτο σημαίνει ότι στα χερια του Κυριου Ιησού βρίσκονται τα πάντα. Αρα, Αυτος εχει την λύση για όλα ότι μας απασχολούν.

  1. Αυτος και μόνο είναι η κεφαλή της εκκλησίας η οποία αποτελείται από αυτούς που έχουν την πιστη τους και την ελπίδα τους εις Αυτόν.

Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια βρίσκεται στα παρακάτω Λογια του Θεου που έγραψε ο φωτισμένος δια του Αγιου Πνεύματος Απόστολος Παύλος:

“Μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί, όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού.
Εις τον οποίον (Ιησού Χριστο) έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών. Οστις είναι εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι’ αυτού (δια του Χριστου), εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι. Τα πάντα δι’ αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν.
Και αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι’ αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας, όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα, διότι εν αυτώ ηυδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήση παν το πλήρωμα, και δι’ αυτού να συνδιαλλάξη τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού, δι’ αυτού, είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς,” (Προς Κολοσσαεις 1:12-20).

By Gregory M. Doublas
gospetruth@frontier.com

© Copyright 2020 by Gregory M. Doublas, P.O Box 15552, Fort Wayne, IN 46885.
No part of this message can be used or copied in any form without the written permission of the author.